تا حالا شده دلت برا کسی که فک میکردی هیچ حسی نسبت بهت نداشته تنگ بشه ؟؟

سوال امحقانه ایه مگر میشه دل ادم برا کسی تنگ نشده باشه

برا من شده خیلی هم شده ...

این برای خیلیای دیگه هم نسبت به شما و من اتفاق میوفته.

دوتا رو یک سالیه دلم براشون تنگ شده اما حیف که دیگه نیست تا ببینمش و حسمو بهشون بگم!!!

یکی رو دوساله کنارمه اما بازم انگار کنارم نیست و حسابی دلم براش تنگ شده !!!

وهمینجور یکی ها و دوتا های دیگه که اگه بخوام بنویسم در حوصله هیشکی نیست .